Şerit Komutlarını Atla Ana içeriğe atla

 Etik Kurallar

 

 

Turkcell sürekli gelişen ve değişen dünya koşulları ile paralel olarak, sadece her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek ile kalmayıp, faaliyetlerini sosyal sorumluluk, çevreye duyarlılık ve çalışan haklarına saygı çerçevesinde planlamakta ve sürdürmektedir. Müşterek sorumluluk gereği, tedarikçilerin de bu bilince sahip bir şekilde kendi çevrelerini geliştirerek aynı sorumluluk ile faaliyet göstermeleri beklenmektedir.

Birlikte Başarı

  • Turkcell tedarikçileri, müşteri ürün ve servislerinin sağlanmasında kritik öneme sahiptir.
  • Amacımız tedarikçiler ile şeffaf, değer katan, esnek ve birlikte çalışma ve başarma ilkelerine dayanan bir iş ortaklığı kurmaktır.
  • Turkcell başarının uzun vadede tedarikçileri ile birlikte elde edilebileceğine inanmaktadır. Bu nedenle tedarikçilerle olan ilişkinin kalitesi önemlidir.
Yasal Zorunluluklar
Tedarikçi yükümlülüklerini ifa ederken yürürlükte bulunan ilgili mevzuatı takip etmek ve mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde çalıştığını ispat etmek zorundadır. Bu kapsamda aşağıda yer alan başlıkların mevcut ve aday tedarikçiler tarafından göz önünde bulundurulması ve çalışma prensiplerine hakim kılınması beklenmektedir.
Zorla Çalıştırma
Tedarikçi çalışanlarına, herhangi bir şekilde zor kullanarak çalıştırma uygulanmamalıdır. Bu gereklilik, yüksek faizli borç karşılığı çalıştırma ya da diğer biçimleri de kapsamaktadır.
Çocuk İşgücü
Tedarikçi çocuk işgücü kullanmayacaktır. Yerel kanunlarda daha yüksek bir yaş sınırı belirtilmediği sürece zorunlu eğitimini tamamlamamış ve 15 yaşın altında bulunan (Uluslararası Çalışma Örgütü (“ILO”) sözleşmesi No.138’de belirtilen hariç) hiç kimse istihdam edilmemelidir. 18 yaşın altındaki çalışanlar, tehlike teşkil eden işlerde ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gece işlerinde çalıştırılamaz.
Taciz
Tedarikçi çalışanları, bedensel cezalara, fiziksel, cinsel, psikolojik ya da sözlü taciz ya da tecavüze maruz bırakılamaz.
Rüşvet
Tedarikçiler, hiçbir Turkcell çalışanına her ne ad veya şart altında olursa olsun rüşvet veya haksız çıkar sağlamayı teklif edemez. Tedarikçiler tarafından Turkcell çalışanlarına verilen hediyeler ile ilgili sınır “Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kurallarının İşletilmesi Yönetmeliği”nde (“TODİEK”) periyodik olarak belirlenmektedir.
Tazminat
Tedarikçi çalışanlarının ücretleri, kâr ve fazla mesai de dahil olmak üzere yürürlükteki kanun ve düzenlemelerde belirtilen asgari seviyeye eşit ya da bunun üzerinde olmalıdır.
Çalışma Saatleri
Tedarikçi, ulusal kanunlar daha az maksimum çalışma saati belirtmediği sürece ve olağanüstü iş koşulları haricinde, çalışanlarının düzenli olarak haftada 48 saatten çok ve toplamda çalışma haftası süresince (fazla mesailer de dahil olmak üzere) 60 saatten fazla çalışmasını talep etmemelidir. Olağanüstü iş koşulları haricinde çalışanların her yedi günlük dönem içerisinde en az bir izin günü olmalıdır.
Fark Gözetmeme
Tedarikçi, işe alım, terfi, tazminat, yararlar, eğitim, zorunlu işten çıkarma ve işi sonlandırma da dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, istihdamla ilgili bütün kararlarında ırk, etnik köken, dil, din, cinsel tercih, cinsiyet, politik ve ideolojik görüşlere yönelik herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlara yetenekleri ve özelliklerine göre muamele etmelidir.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre
Tedarikçi, kaza ve yaralanmaların engellenmesi için çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı ve uygulanabildiği durumlarda yürürlükte bulunan yerel kanunlar uyarınca sağlıklı ve güvenli ikamet tesisleri sağlamalıdır. Bu sebeple tedarikçi, potansiyel çalışan güvenliğini tehdit eden riskleri azaltıcı faaliyetler gerçekleştirmeli, çalışanların sağlık ve güvenliğini, ilgili standart ve yasaları dikkate alarak güvence altına alan sistematik faaliyetler oluşturmalıdır. Tedarikçi çevreyi korumaya yönelik tüm yasal düzenlemelere de tüm faaliyetlerinde eksiksiz biçimde uyduğunu kanıtlayabilir durumda olmalıdır.
Tedarikçilerden Beklentilerimiz
Turkcell, tedarikçilerine genel hukuki mevzuata ve Turkcell Satınalma Etik Kuralları’na uymayı zorunlu kılmaktadır.
Turkcell çalışacağı tedarikçileri kalite-fiyat dengesi, geçmiş performans, pazar koşulları, referanslar vb. ilkeler olduğu kadar karşılıklı güven esasına da dayanarak belirlemektedir. Kalite yönetimi ve bilgi güvenliği yönetimi sertifikaları bulunan, ekolojik dengeye hassasiyet gösteren, sosyal sorumluluk bilinciyle çalışan tedarikçiler Turkcell tarafından tedarikçi seçimi kapsamında diğer kriterlerle birlikte öncelikli olarak değerlendirilecektir.

 

 

 

​​​​​